تامین آند و کاتد

کاتد

بلوک های کاتدی از کربن و گرافیت در قسمت پایین سلول های الکترولیز آلومینیوم برای انتقال جریان الکتریکی برای کاهش اکسید آلومینیوم به فلز آلومینیوم در یک الکترولیت کرایولیت مذاب استفاده می شود.

آندها

آندها برای ذوب آلومینیوم از طریق فرآیند هال-هرولت طراحی شده اند. در طی فرآیند ذوب، این آندهای کربنی در سلول(های) الکترولیز حاوی الکترولیت، که عمدتاً اکسید آلومینیوم (Al2O3) است، معلق می شوند. در این فرآیند، آند به میزان تقریباً 450 کیلوگرم آند به ازای هر تن آلومینیوم مایع تولید شده مصرف می شود.