کاتالیست های پتروشیمیایی

مجتمع های پتروشیمی جهت تبدیل برش های هیدروکربوری و گاز طبیعی به محصولات نهایی از فرآیندهای مختلفی استفاده می نمایند. به طور معمول فرآیندهای موجود در مجتمع های پتروشیمی را می توان به دو دسته پلیمری و غیر پلیمری تقسیم بندی کرد. برهمین اساس کاتالیست های مصرفی در مجتمع های پتروشیمی نیز به کاتالیست های پلیمری و غیر پلیمری تقسیم بندی می شوند. برخلاف کاتالیست های پالایشگاهی، کاتالیست های مورد استفاده در صنعت پتروشیمی از تنوع بسیار زیادی برخوردار می باشد، اما حجم مصرف هریک از آنها در قیاس با کاتالیست های پالایشگاهی کمتر است.
صنعت پتروشیمی مهمترین حلقه زنجیره ارزش تبدیل نفت و گاز به محصولات شیمیایی و پلیمری محسوب می شود. زنجیره های تولید محصولات پایه پتروشیمیایی را | می توان به هفت شاخه ذیل تقسیم بندی کرد:
١. زنجیره تبدیل گاز سنتز،
۲. زنجیره تبدیل اتیلن،
٣. زنجیره تبدیل پروپیلن،
۴. زنجیره تبدیل بوتادین،
۵. زنجیره تبدیل بنزن،
۶. زنجیره تبدیل تولوئن،
۷. زنجیره تبدیل زایلن‌ها.

کاتالیست های مشترک صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی

علیرغم اینکه صنایع پالایش و پتروشیمی کاتالیست های مصرفی خاص و منحصر به خود را دارند، اما با توجه به وجود شباهت های فراوان، واحدهای فرآیندی کاتالیستی مشابهی در صنعت پتروپالایش وجود دارد. برخی از فرآیندهای مشترک در مجتمع های پالایشی و پتروشیمیایی عبارتند از:

– واحدهای تولید هیدروژن و گاز سنتز

– بازیابی گوگرد (SRU)

حذف گوگرد (اکسید روی)

البته در بسیاری از مراجع کاتالیست های فوق را ذیل کاتالیست های پالایشی دسته بندی می کند.